ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่สะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ ถึง สถานีฯ สค.8 (ชั่วคราว)[ผกส. PEA Samutsakhon]
ก่อส้ราง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย บริเวณหน้าสถานี สค.8
03/11/2562 08:00
03/11/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด