ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่1 ต.ชายนา , หมู่1,3,4 ต.มารวิชัย อ.เสนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหมู่3 ต.มารวิชัย อ.เสนา
12/10/2564 08:30
12/10/2564 16:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด