ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดหัวสะพาน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถึงบริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น
19/10/2560 08:00
19/10/2560 16:00
กฟอ.นางรอง
044-624160
ณัฐพงษ์ สมร่าง