ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ป้อมโค้งวังแก้ว ถึง โค้งคอนโดภูผาธารา
รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง 12.00ม.ออกจากแนวก่อสร้างเสาไฟใหม่
15/02/2561 08:30
15/02/2561 17:00
กฟอ.แกลง
038-672682-3
สัทธา เจริญทวี