ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนเทศบาล 1,ซอยโคกสวัสดิ์,ถนนเฟื่องนคร (หลังโรงเรียนเทศบาล 4 ) ตำบลในเมือง
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนเทศบาล 1,ซอยโคกสวัสดิ์ (หลังโรงเรียนเทศบาล 4 ) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
23/02/2564 08:00
23/02/2564 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด