ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนยา-บ้านวังท้อน ม.2 ตำบลกะแดะ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
23/09/2564 09:00
23/09/2564 16:00
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
077379021 ,1129
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์