ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SBR06S-01 จากหน้าสถานีศรีบุญเรืองถึงดิสแบ่งแดน SBR06S-22
ดับไฟเพื่อปักเสา 22 รองรับระบบส่งจ่าย 155KV จำนวน 15 ต้น
15/06/2563 09:00
16/06/2563 17:00
กฟอ.ศรีบุญเรือง
0825081264
อิทธินพ โคตรอาษา
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ กฟส.ศบร.