ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลัง บ.ทางพาดปอแดง อ.บ้านไผ่
รื้อถอนและพาดสายแรงสูง ระหว่าง BCA04S-03 ถึง DIS2
10/06/2564 09:00
10/06/2564 16:30
กฟอ.บ้านไผ่
0833361507
ศุภชัย ต่ายทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด