ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโพนไทร ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านโพนไทร (ฝั่งตรงข้าม ม.ราชภัฏเลย) ตำบลเมือง อ.เมือง จ.เลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เวลาดับกระแสไฟฟ้า
08.30 น. ถึง 16.30 น.

สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
-บ้านโพนไทร ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
04/06/2563 08:30
04/06/2563 16:30
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ