ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านลาดปลาเค้า ม.6 ต.แปลงยาว
ย้ายสายแรงสูงข้ามถนน
บริเวณไฟดับ บ้านลาดปลาเค้า บ้านวังตะโงน
13/02/2564 09:00
13/05/2564 14:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด