ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
คลอง 5-6 การเคหะแห่งชาติ ปากซอย 20 ,ซอย 40 ,47 ,และซอย 26
บำรุงรักษาหม้อแปลง
12/06/2564 09:00
12/06/2564 16:00
กฟอ.ธัญบุรี
02-5331159
จิรโรจ เจริญผ่อง
ลำดับดาวน์โหลด