ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศรีสง่า ม.4 บ้านสระหลวง ม.1 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุง/แก้ไขสายแรงเข้าสูงของหม้อแปลง
04/06/2563 08:00
04/06/2563 16:00
กฟจ.บุรีรัมย์
0955823544
เจษฎา โสกูล
ลำดับดาวน์โหลด
1วันที4