ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหลังหมู่บ้านร่มเย็น
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
26/04/2562 09:00
26/04/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444 , 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ