ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย จรัสศรี ข้าง ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ ซอย จรัสศรี ข้าง ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงานหมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

เวลาดับกระแสไฟฟ้า
ช่วงที่ 1
08.30 น. ถึง 09.30 น.
ช่วงที่ 2
16.30 น. ถึง 17.30 น.

สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
-ศูนย์ราชการจังหวัดเลย
-สำนักงานอัยการจังหวัดเลย
-เรือนจำจังหวัดเลย
-ศาลาประชาคมจังหวัดเลย
-ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย
-สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
-โรงแรมเลยนารา
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
-บ้านน้อยสนามบิน
-หมู่บ้านเอกไพลิน
-หมู่บ้านเอื้ออาทร

เวลาดับกระแสไฟฟ้า
08.30 น. ถึง 17.30 น.

สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
-เรือนจำจังหวัดเลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
16/05/2563 08:30
16/05/2563 17:30
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ