ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่หน้าสะพานปลา - สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ถึง ปากซอยเสรี แนวถนนวิเชียรโชฎก (ฝั่งซ้าย) [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน 22 kV
(เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV)
06/01/2562 08:00
06/01/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด