ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยทวีชัย 5 และ 6
จะทำการย้ายเสาแรงสูงจำนวน 3 ต้น และย้ายจุดติดตั้งฟิวล์ป้องกันระบบจำหน่ายปากทาง
27/02/2563 09:00
27/02/2563 12:00
กฟจ.นครสวรรค์
056-261233 056-264278
นิมิตต์ วังกานนท์
ลำดับดาวน์โหลด