ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดท่าโรงช้าง ถึง หน้าวัดทุ่งเซียด (ทั้งสองฝั่งข้างถนน)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนพุนพิน - เคียนซา ช่วงหน้าวัดท่าโรงช้าง (ทั้งสองข้างถนน) บ้านควนไทร ถึงบริเวณ หน้าวัดทุ่งเซียด หมู่1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดปลายสายไฟฟ้า ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวัน และเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น หากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟฟ้าทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากมีฝนตกหนักไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อาจเกิดความล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าคืนได้ ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
16/08/2565 09:00
16/08/2565 17:00
กฟอ.พุนพิน
1129
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ