ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS1 บ.โนนสำราญ - UDC2S-10 สถานีอาหารสัตว์อุดรธานี
พาดสาย 185SAC ระยะทาง 1 กม.
23/08/2562 08:30
23/08/2562 17:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ