ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า รร.บ้านหนองลาว ถึง หน้าวัดอิงโค้ง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
20/05/2565 08:30
20/05/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
054449528
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด