ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่คะ หมู่ 1 อำเภอแม่คะ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่ ปางทางเข้าบ้านแม่คะ หมู่ 1 ถึง ปลายสาย (ตามแผนผังแนบ)
14/10/2562 09:00
14/10/2562 16:30
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังแนบ
2ประกาศดับไฟ