ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนสารภาณนุสรณ์,หอพักบ้านของพ่อ ,โรงแรมวิกวิวเพลส@นครพนม ตำบลในเมือง
PEAนครพนมจะทำการปักเสา พาดสายระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนสารภาณนุสรณ์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
04/06/2563 09:00
04/06/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด