ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคลองท้ายบ้าน (หมู่บ้านท่าเรือ)
ปลดดร็อปปากทาง เพื่อปักเสาพาดสายแรงสูง ซอยคลองท้ายบ้าน (หมู่บ้านท่าเรือ)
08/06/2564 08:30
08/06/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด