ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 ต.พิมพา นิคมฯ เวลโกรว์
ปรับปรุงเสาและระบบจำหน่าย ,ตัดจ่ายฟีดเดอร์ 3,4,9,10 สฟฟ.บางสมัคร 3 ถาวร
21/10/2561 08:00
21/10/2561 17:00
กฟอ.บางปะกง
0830384346
วรพงค์ สืบจากหล้า
ลำดับดาวน์โหลด