ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดโพธิ์งาม ถึง วัดโพธิมงคล
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ ม.2 ต.บางหลวง(วัดสวนลำใย) ม.1 ต.บางหลวง(บ้านท่าทราย) และม.7 ต.สรรพยา(บ้านอ้อย) ในวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 และวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าวหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
17/06/2563 09:00
17/06/2563 17:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
อนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด