ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน
27/03/2563 09:00
27/03/2563 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี