ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณต้น DDE บ้านคลองซับตาปาน ถึง SF6 ท่าข้าวทองธรรมชาติ
ปฏิบัติงาน เพื่อจะดำเนินปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายหุ้มเคเบิ้ล 185 SAC เพิ่มวงจรฟิดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ.
07/05/2562 09:00
07/05/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด