ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านผาแบ่น ต.บุฮมถึง บ้านคกเลาเหนือ
เปลี่ยนลูกถ้วยจำนวน 100 ลูก ปักเสาแซมไลน์ 1 ต้น
13/11/2562 09:00
13/11/2562 16:00
กฟอ.เชียงคาน
0918632129
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด