ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่3 ต.สรรพยา บริเวณฝั่งคลอง
มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นและมีเสถียรภาพ แก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน
27/04/2562 09:00
27/04/2562 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด