ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านท่าควาย ตำบลอาจสามรถ
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านท่าควาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
04/02/2564 08:00
04/02/2564 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด