ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยแก้วอุดม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ตั้งเสริมหม้อแปลง
10/06/2564 09:00
10/06/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด