ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และปักเสาสายส่ง 115 KV ตามโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับระหว่างทางหลวงสาย 41 ตัดกับสาย 4009 บริเวณ สี่แยกเวียงสระฝั่งขาขึ้น กทม. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้จำเป็นต้องของดจ่ายไฟเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว
20/08/2562 09:00
20/08/2562 16:00
กฟอ.เวียงสระ
077361100,077361124
มณฑล ศรีทองไหม
ลำดับดาวน์โหลด