ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานลำเซบก ถึง บ้านขมิ้น อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
21/10/2563 09:00
21/10/2563 16:30
กฟอ.ลืออำนาจ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด