ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณไลน์บนเขาเรดาร์ สถานีฐาน บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณไลน์บนเขาเรดาร์ ตาคลี ทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในไลน์ระบบจำหน่าย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถานีฐาน บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
เวลาดับไฟ - จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ หรือสภาพอากาศที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นที่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
06/11/2563 09:00
06/11/2563 16:30
กฟอ.ตาคลี
ตาคลี 056261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด