ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองสาร ถึง บ้าน โนนประเสริฐ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย จะดำเนินการย้ายแนวเสาระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณ บ้านคลองสาร ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับ ผู้ใช้ไฟฟ้า ตามวันและเวลา ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.
อนึ่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตามปกติ.-
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
17/01/2562 09:00
17/01/2562 16:30
กฟอ.โพนพิสัย
042-471-678 และ 042-471-366
ธนชัย ไชยธรรมมา
ลำดับดาวน์โหลด