ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าอำเภอตาคลี มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บ้านหนองกระทุ่ม ในวันพุธที่๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
การไฟฟ้าอำเภอตาคลี มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บ้านหนองกระทุ่ม ในวันพุธที่๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
14/08/2562 09:00
14/08/2562 17:00
กฟต.ช่องแค
056-269236 หรือ 1129
พิเชษฐ ดำรงค์เผ่า
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้านหนองกระทุ่ม