ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านอาลึ ต.สำโรงทาบ
เพิ่มเฟสแรงสูง ระยะทาง 480 เมตร
17/08/2562 09:00
17/08/2562 16:00
กฟอ.สำโรงทาบ
0902792185
อาทิตย์ สมยา
ลำดับดาวน์โหลด
1เพิ่มเฟสแรงสูง