ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านนาตระกุด หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 ตำบลศรีเทพ
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านนาตระกุดหมู่ที่1และหมู่ที่2 ตำบลศรีเทพ
25/05/2564 08:30
25/05/2564 17:00
กฟอ.ศรีเทพ
0856262943
วิวัฒน์ ผัดวงค์