ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 13 ต.โพธิเก้าต้น (ร้านครัวตาพุ่ม)
-ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง
-ปักเสาแรงสูง 5 ต้น
15/02/2562 09:00
15/02/2562 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด