ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกวงเวียนหน้าโรงเรียนบ้านอาฮี
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายด้านแรงสูงบริเวณสามแยกวงเวียนหน้าโรงเรียนบ้านอาฮี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จึงจำเป็นต้องดับไฟฟ้าแรงสูง บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่/เดือน/พศ.
วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562
เวลาไฟดับ
เวลา 09.00 น ถึง 12.00 น.
พื้นที่บริเวณไฟดับ
สนง. ปศุสัตว์ท่าลี่ ถึง บ้านอาฮี, บ้านน้ำพานทั้งหมด
ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้า (ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนด จะเร่งรัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนโดยเร็ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย
28/01/2562 09:00
28/01/2562 12:00
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ
ลำดับดาวน์โหลด
1วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562