ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ล้านนาวิล์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น โดยทำการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 50 KVA เป็นขนาด 100 KVA
09/06/2562 09:00
09/06/2562 17:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
058896226
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด