ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกเข้าบ้านยางชุม-แคนดำ อำเภอชุมพลบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านยางชุม รื่อถอนรีโครสเซอร์
21/03/2562 10:00
21/03/2562 17:00
กฟอ.ชุมพลบุรี
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท