ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนปางล้อนิคม ต.จองคำ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนปางล้อนิคม
ส่งผลให้ ถ.ปางล้อนิคม, ปางล้อซอย4, TESCO Lotus, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน, ศูนย์เครื่องมือกล อบจ.มส., วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, บ้านพักปกครอรง,บ้านพักตำรวจ, กองร้อยบริการ อาสารักษาดินแดน จ.มส. ที่1, รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน, ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, กองร้อยอาสารักษาดินแดน มส. ที่1, บ้านชานเมือง ไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราวในเวลา
05/01/2562 08:30
05/01/2562 17:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
0253-695027
ปรมินทร์ ขจรศรี