ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหลักแปด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟกลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบริเวณ บ้านหลักแปด
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จะดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
13/03/2563 09:00
11/03/2563 17:00
กฟต.หัวหวาย
056-280-141 กฟย.หัวหวาย / 056-261-233 กฟอ.ตาคลี / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี