ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนตรัง-ห้วยยอด
๑. บริเวณถนนตรัง-ห้วยยอด ช่วงบริเวณ ถนนทางแยกวัดกุฎิยาราม ถึงบริเวณ ชุมชนบ้านปลายหมันฝั่งขวาทางรวมทางแยกขวาทางทั้งหมด

23/04/2562 09:00
23/04/2562 16:00
กฟจ.ตรัง
075-581191
ชวิษฏ์ บุญอนันต์
ลำดับดาวน์โหลด