ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา , กรมรบพิเศษที่ 5 - บ้านท่าไคร้ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ - บริษัทน้ำใสใจจริง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มมีประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และทำการริดรอนกิ่งไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
11/05/2565 09:00
11/05/2565 16:00
กฟอ.แม่ริม
053299166 , 053297037
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด