ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (ซอยข้างโรงเรียน) ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
28/05/2563 09:00
28/05/2563 12:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด