ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดห้วยขัน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงสับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง บริเวณ หน้าวัดห้วยขัน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 16.00น.
03/08/2565 09:00
03/08/2565 16:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี