ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเชียงเครือ บ้านดอนเชียงบานตำบลเชียงเครือ
ปักเสาแรงสูงขนาด 22 เมตร งานก่อสร้าง 115 เควี
29/07/2565 08:00
29/07/2565 17:00
กฟจ.สกลนคร
042972187
วิศรุท ทองมาศ
ลำดับดาวน์โหลด