ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบ้านกระเอิน อำเภอวังหิน ถึง บ้านศาลาเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ฝั่งซ้ายมือ)
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อสับเปลียนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด
18/06/2562 09:00
18/06/2562 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335 , 045-911203-6 ต่อ 14460
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด