ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ มทส.ประตู 4 ถึง ตลาดวงเวียน มทส.ประตู 1 ต.สุรนารี อ.เมือง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
27/05/2563 09:00
27/05/2563 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ